Általános Szerződési Feltételek

Webes Hirdetési Szolgáltatások Nyújtására

Bevezetés

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a https://www.otthonunksegitoi.hu domain néven létrehozott oldalra a hozzá tartozó aloldalakra vonatkozó felhasználást, hozzáférést szabályozzák.

Annak alapján, hogy Ön a jelen weboldalt felkeresi, használja, valamint a weboldalon szolgáltatásra fizet elő, feltételezzük, hogy Ön a jelen Általános Szerződési Feltételeket elolvasta, megértette és a weboldalon történő megrendelésével elfogadja azt.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magyar nyelven íródik. A weboldallal kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken állunk szíves rendelkezésére.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a https://www.otthonunksegitoi.hu weboldalra és a hozzá tartozó aloldalakra terjed ki.

Fogalom meghatározások

 • Reklámozó akinek érdekében a reklámot közzéteszik, illetve aki a reklámot saját számára megrendeli.
 • Hirdetési szolgáltatás alatt értendő a https://www.otthonunksegitoi.hu weboldalon lévő hirdetési felületeken történő mindenfajta hirdetési megjelenés, amit a Megrendelő igénybe vesz.
 • Politikai hirdetés olyan hirdetés, amely párt, politikai mozgalom, választásokon való részvételének, sikeres szereplésének, jelöltjének, népszavazási kezdeményezésének támogatására szólít fel, befolyásol, ill. nevét, tevékenységét, céljait, jelszavát, emblémáját, a róla alkotott képet népszerűsíti.
 • Dohánytermék bármilyen módon fogyasztásra szánt, részben vagy egészben dohányból készült termék.
 • Fiatalkorú aki a tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat még nem.
 • Reklám olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul, továbbá olyan közlés, tájékoztatás vagy megjelenítési mód, bármely más személy, szervezet nevét, üzenetét népszerűsíti vagy jeleníti meg.
 • Gyermekkorú aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be.
 • Közzététel a reklám megismerhetővé tétele, akár nagyobb nyilvánosság, akár egyedi címzett számára.
 • Megtévesztő reklám minden olyan reklám, amely bármilyen módon – beleértve a megjelenítését is – megtéveszti vagy megtévesztheti azokat a személyeket, akik felé irányul, vagy akiknek a tudomására juthat, és megtévesztő jellege miatt befolyásolhatja e személyek gazdasági magatartását, vagy ebből eredően a reklámozóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató más vállalkozás jogait sérti vagy sértheti.
 • Összehasonlító reklám olyan reklám, amely közvetve vagy közvetlenül felismerhetővé tesz más, a reklámozóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató vállalkozást vagy ilyen vállalkozás által előállított, forgalmazott vagy bemutatott, a reklámban szereplő áruval azonos vagy ahhoz hasonló rendeltetésű árut.
 • Reklám címzettje aki felé a reklám irányul, illetve akihez a reklám eljut.
 • Reklám közzétevője aki a reklám közzétételére alkalmas eszközökkel rendelkezik és ezek segítségével a reklámot megismerhetővé teszi.
 • Reklámszolgáltató aki önálló gazdasági tevékenysége körében a reklámot megalkotja, létrehozza, illetve ezzel összefüggésben egyéb szolgáltatást nyújt.
 • Reklámfelület a https://www.otthonunksegitoi.hu weboldalon lévő hirdetési felületek.
 • Hirdetési Szerződés A Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött, mindkét fél által aláírt eseti hirdetési szerződés vagy hirdetési keretszerződés, továbbá a Szolgáltató által visszaigazolt, Megrendelő által küldött megrendelés.

Megrendelő személye

Az a természetes (nagykorú és cselekvőképes), vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki Szolgáltató https://www.otthonunksegitoi.hu weboldalon bemutatott szolgáltatását megrendeli és annak díját Szolgáltató részére banki átutalással vagy készpénzben kiegyenlíti.

Megrendelő a szolgáltatás igénybevételével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szerződésben, illetve a https://www.otthonunksegitoi.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek link alatt található ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

Szolgáltató adatai

Név: Jakóné dr. Németh Mónika E.V.
Nyilvántartásba vételi szám: 57088460
Adószám: 58740341-1-33
Telefon: 06-50-110-4796
Székhely: 2000 Szentendre, Bükkös part 72/c
Email: info@legyelweben.hu
Bankszámla szám: 10401110-86767883-52801001 (K&H Bank), név: Jakóné dr. Németh Mónika

A Megrendelő és a Szolgáltató a továbbiakban együttesen: Felek.

Irányadó jogszabályok

 • Polgári törvénykönyvről szóló 2013. Évi V. Törvény
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. Évi CVII. Törvény
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ii. 26.) Korm. Rendelet
 • Reklám törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény.

Ajánlatkérés és megrendelés

A Megrendelő a megrendelés előtt a Szolgáltatótól írásban egyedi ajánlatot kérhet. E-mailen küldött ajánlatkérés akkor minősül írásbeli ajánlatkérésnek, ha annak elolvasását a címzett elektronikus úton visszaigazolja.

Az ajánlatkéréssel a Megrendelő a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az ajánlatban szereplő díjak csak az ajánlatban szereplő rendelési mennyiség teljes megrendelése esetén érvényesek, felek rögzítik, hogy az ajánlattól eltérő megrendelés esetén az eltérés csak akkor válik a szerződés részévé, ha a Szolgáltató az eltérést írásban elfogadja.

Szolgáltatások

A szolgáltatások részletes leírását és árát a https://www.otthonunksegitoi.hu/vallalkozoknak weboldal tartalmazza.

Ajánlatkérés hiányában, a Szolgáltató jogosult a megrendelést listaáron történő megrendelésnek tekinteni. A megjelenített szolgáltatások online, a megrendelőlapon leadott rendeléssel rendelhetőek meg. A Megrendelő kitölti az adataival online a https://www.otthonunksegitoi.hu/vallalkozoknak weboldalon levő a megrendelőlapot.

Díjak

A díj a reklám megjelenési helyétől és megjelenése időtartamától függő havonta, félévente vagy évente fizetendő költség. Minden hónap 5. napján számla kerül kiállításra a havidíj vonatkozásában, ami az adott hónapra vonatkozó díjra értendő. A szolgáltatás addig elérhető, ameddig a havidíj fizetési kötelezettséget a Megrendelő rendezi.

A szolgáltatásokra vonatkozó árak forintban értendőek, és a véglegesen fizetendő összegek, ezen felül fizetési kötelezettsége a megrendelőnek nem keletkezik, kivéve, ha többlet szolgáltatás igénybevételét kéri.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, például a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül az adott szolgáltatás vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés.

Fizetési módok

Átutalással: a Megrendelő a megrendelt hirdetési szolgáltatás ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 munkanapon belül köteles átutalni. Az összeg a szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően jogosult a Megrendelő a szolgáltatás igénybevételére.

A megrendelés visszaigazolása, vagy visszautasítása

A megrendelést – amennyiben az megfelel a jelen ÁSZF rendelkezéseinek – Szolgáltató annak kézhezvételtől számított 3 (három) munkanapon belül visszaigazolja, illetve szükség szerint a visszaigazolt megrendelés szerinti tartalommal a Szolgáltató szerződést köt a Megrendelővel. A visszaigazolással a Megrendelő és a Szolgáltató között, a hirdetési szolgáltatások nyújtására irányuló Hirdetési Szerződés létrejön, melyet a felek külön okiratba is foglalhatnak.

A Hirdetési Szerződésben a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt hirdetést megjeleníti a kívánt helyen, módon és időben, feltéve, hogy a hirdetés a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelel.

Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani. A Szolgáltató különösen visszautasíthatja a megrendelést, ha a megrendelésből valószínűsíthető, hogy a megjeleníteni kívánt hirdetés jogszabály vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseibe, a jó erkölcsbe, közízlésbe, reklámetikai- vagy versenyszabályba ütközik, harmadik fél jogos érdekét sérti, vagy a Szolgáltató egyébként a jelen ÁSZF szerint, a teljesítés megtagadására lenne jogosult.

A hirdetési anyag átadása és kihelyezése

A Megrendelő köteles a Hirdetési Szerződéshez kapcsolódó hirdetési anyagot a Szolgáltató email címére: info@legyelweben.hu elküldeni a megjelenítés napját megelőzően, legalább 3 (három) munkanappal korábban.

Megrendelő részéről felmerülő késedelmes adatszolgáltatás, hirdetési anyag átadás következményeiért a Szolgáltató nem vonható felelősségre, kompenzációs igény nem érvényesíthető irányába. Megrendelő késedelmes hirdetési anyag átadása esetén a Szolgáltató nem garantálja a Hirdetési Szerződésben meghatározott teljes hirdetési időszak biztosítását, a késedelmes kihelyezés nem vonja maga után a hirdetési idő meghosszabbítását.

A teljesítés igazolása

A Szolgáltató minden kampányban a kihelyezett hirdetésről képernyőképet készít, mellyel egy estleges vita esetén, a teljesítését igazolni tudja. A Szolgáltató a hirdetésről készített képernyőképet kérésre bemutatja, annak valódiságát Felek nem vitatják.

Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését kétségbe vonja, úgy az észlelést követően haladéktalanul, de legkésőbb a kampány utolsó napjáig, mint jogvesztő határidőig jogosult a szerződésszerű teljesítést írásban kifogásolni. A bejelentett kifogást Felek közösen kivizsgálják és arról 2 (két) munkanapon belül jegyzőkönyvet vesznek fel. Ennek elmulasztása esetén Megrendelő a teljesítést szerződésszerűnek ismeri el, későbbiekben kifogást nem emelhet.

Amennyiben a teljesítést a Megrendelő a fenti jogvesztő határidőn belül nem kifogásolja, úgy a teljesítés elfogadottnak tekintendő, a Megrendelő a megjelenítéssel kapcsolatban további szavatossági igénnyel nem élhet. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződésszegésért való felelősségét a Szolgáltató – a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével – a részére megfizetett hirdetési díj összegére korlátozza.

A Hirdetési Szerződés teljesítésének megtagadása, a megjelenítés felfüggesztése

A Szolgáltató a jelen pont szerinti esetekben, a hirdetés anyagának átvételét követően jogosult a Hirdetési Szerződés teljesítésének megtagadására. A teljesítés megtagadását a Szolgáltató indokolni köteles.

A Szolgáltató jogosult megtagadni a hirdetés megjelenítését, ha a Megrendelő által átadott reklámanyagban hibát észlel és azt a Megrendelő a Szolgáltató felhívására 2 (kettő) munkanapon belül nem javítja ki. A kijavításból eredő késedelmes megjelenésért a
Szolgáltató nem felel.

A Szolgáltató jogosult megtagadni a hirdetés megjelenítését, ha a Hirdetési Szerződés megkötését követően megismert tényleges tartalma a Szolgáltató üzleti vagy erkölcsi érdekeit súlyosan sérti, vagy a hirdetési anyag akár tartalmilag, akár technikailag nem felel meg a megjelenítés általánosan elfogadott színvonalának.

A Szolgáltató jogosult a Hirdetési Szerződés teljesítést megtagadni, ha a Megrendelőnek a Szolgáltatóval szemben 15 (tizenöt) napon túli lejárt fizetési kötelezettsége áll fenn.

A megtagadás közlésével a Szolgáltató és a Megrendelő között, az adott hirdetés megjelenítésére létrejött Hirdetési Szerződést felbontja, melyre a Ptk. jogszerű elállásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A már teljesített hirdetési díj előleg ebben az esetben a Megrendelőnek 8 (nyolc) napon belül, kamatmentesen visszajár.

Amennyiben bármely harmadik személy jogszabálysértésre vagy etikai norma megsértésére hivatkozva, a Szolgáltatótól a hirdetés közzétételének megszüntetését, vagy felfüggesztését kéri, úgy ennek tényéről a Szolgáltató a Megrendelőt haladéktalanul értesíti, egyidejűleg egyeztetést kezdeményez. Ha a jogsértés nyilvánvaló, úgy a Szolgáltató jogosult a további közzétételt megtagadni, Ebben az esetben Megrendelő a Szolgáltató felé nem élhet semmiféle kártérítési igénnyel, azonban a hirdetési díj esetlegesen előre kifizetett hányada időarányosan a Megrendelő részére visszajár.

Amennyiben a hirdetések elhelyezését vagy fennmaradását az illetékes hatóság bármilyen okból megtagadja, úgy a megrendelés érvényét veszti. Ebben az esetben Megrendelő a Szolgáltató felé nem élhet semmiféle kártérítési igénnyel, azonban a hirdetési díj esetlegesen előre kifizetett hányada időarányosan a Megrendelő részére visszajár.

A Hirdetési Szerződés módosítása, megszűnése, lemondás

A szolgáltatás módosítására a Megrendelőnek bármikor lehetősége van, írásban, megjelölve a módosítás pontos tartalmát. Amennyiben a módosítás megfelel a jogszabályoknak, illetve az ÁSZF kikötéseinek, úgy Szolgáltató a módosításokat három munkanapon belül életbe lépteti.

A szolgáltatás lemondására a következő számla kiállítását megelőző hónap utolsó napjáig, írásban bármikor van lehetőség kötbérmentesen. Nincs kötelező használati időtartam, a szolgáltatás igénybevételének idejét minden esetben Megrendelő dönti el. Az adott hónapban előre kifizetett havidíj visszatérítésére nincs lehetőség, a szolgáltatás a kifizetett hónap végéig működik.

A Szolgáltató a havidíj fizetési kötelezettség teljesítéséig, vagy Megrendelő általi felmondásig üzemelteti a honlapot. A havidíj meg nem fizetése esetén a Szolgáltató előzetesen email-ben figyelmeztetést küld, és a megszűnéssel kapcsolatos információkat közli. Ennek figyelmen kívül hagyása után Szolgáltató már nem küld több figyelmeztetést, hanem automatikusan megszűnik a hirdetés elérhetősége. Ennek következtében bárminemű hátrány teljes mértékben Megrendelőt terheli, ezekért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

Egyes általános reklámtilalmak és korlátok

Általánosan tilos a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 7-22. § tilalma alá eső reklámok, hirdetések közzététele a honlap hirdetési felületein.

Panaszkezelés rendje (fogyasztónak minősülő Megrendelők esetén)

Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a honlapon és jelen Általános Szerződés Feltétekben megadott telefonszámon, e-mail címen is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt a szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

 • A fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
  • Az 1997. évi CLV. törvény (a fogyasztóvédelemről) 45/a. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
 • A fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:
  • A békéltető testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
  • A területileg illetékes békéltető testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu
 • Online vitarendezési platform
  • Az európai bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
  • Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=hu

Felek vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Felelősség kizárása

A Szolgáltató semmilyen garanciát nem vállal a weboldalon közzétett információk, tartalmak, termékek és szolgáltatások teljességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, vétlen vagy bármilyen más kárért.

A Megrendelő szavatol azért, hogy a közzététel céljából a Szolgáltató részére átadott hirdetési anyag tartalma megfelel a hatályos jogszabályok, így különösen a Reklám törvény rendelkezéseinek, valamint az sem a Szolgáltató, sem harmadik személyek jogait nem sérti. A Szolgáltató a hirdetési anyagban megjelenített tényállításokért nem felel.

A Megrendelő teljes felelősséget vállal a Szolgáltatóval és harmadik személyekkel szemben azért, hogy a hirdetési anyagban használt szerzői jogi védelem alatt álló alkotások felhasználására jogosult.

Amennyiben valamely valótlan vagy megtévesztő tényállítás miatt harmadik személy a Szolgáltatóval szemben igénnyel lépne fel, úgy a Megrendelő köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az ilyen harmadik személy a Megrendelővel szemben érvényesítse igényét.

A Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltató írásbeli felszólítása ellenében, 8 (nyolc) napon belül megtéríti a jogerős határozattal megállapított mindazon kötbért, bírságot és kártérítési összegeket, melyekkel a bíróság vagy más hatóság a Szolgáltatót, mint reklám közzétevőjét, a hirdetési anyag jogsértő tartalma miatt sújtja. A Megrendelő egyidejűleg köteles megtéríteni a Szolgáltatót ért valamennyi igazolt kárt, valamint a Szolgáltató jogvitával összefüggésben felmerült költségeit.

Rendelkezésre állás

A https://www.otthonunksegitoi.hu weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva.

A https://www.otthonunksegitoi.hu weboldal működését és rendelkezésre állását a Websupport Magyarország Kft. (H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., email: info@mhosting.hu, www.mhosting.hu) biztosítja.

Vis Maior

A vis major események (beleértve, de nem korlátozva: természeti katasztrófák, rendkívüli időjárási behatások, szerverek leállása, stb.) mentesítik a Szolgáltatót minden felelősség és a Megrendelő részéről történő bármilyen kártérítési igény érvényesítése alól.

Titoktartás

Felek kötelezik magukat arra, hogy a Hirdetési Szerződés teljesítése során, a másik fél tevékenységével összefüggésben tudomásukra jutott valamennyi nem nyilvános adatot és információt üzleti titokként, bizalmasan kezelnek, továbbá kölcsönösen tudomásul veszik, hogy azokat kizárólag a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása alapján jogosultak harmadik személy tudomására hozni. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a saját vezető tisztségviselőjükre, felügyelőbizottsági tagjaikra, részvényeseikre/tagjaikra, valamint a pénzügyi vezetőjükre, könyvelőjükre, könyvvizsgálójukra, külső tanácsadóikra, finanszírozó hitelintézetre, továbbá a hirdetési szerződés teljesítésében, pénzügyi elszámolásában, valamint annak ellenőrzésében közreműködő személyekre. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a szerződéses viszonyból származó polgári jogi igények miatti bírói eljárásban és más hatósági eljárásban (ez esetben hatósági előírás alapján) történő felhasználásra.

A fenti titoktartási kötelezettség a hirdetési jogviszony hatálya alatt és annak megszűnését követően, a megszűnéstől számított 3 (három) évig terheli őket.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a titoktartási kötelezettség megszegésével bármelyik fél a másik félnek kárt okoz, úgy köteles azt a másik fél részére megtéríteni.

Feltételek módosítása

A feltételek mindenkori változatát bármikor megtekintheti a https://www.otthonunksegitoi.hu weblapon. Fenntartjuk a jogot arra, hogy saját belátásunk szerint a jelen feltételek bármely részét frissítsük, megváltoztassuk vagy felváltsuk, a frissítések és/vagy változások weboldalunkon történő közzétételével. Ön felelős azért, hogy időnként ellenőrizze a változásokat a weboldalunkon.

Vegyes és záró rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételek 2024. február 01. napjától lép hatályba és visszavonásig, vagy módosításig hatályban is marad. A módosítások nem érintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításnak nincs visszaható hatálya.

Az ÁSZF-ben nem, vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.